Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupu uczestnictwa w szkoleniach on-line realizowanych przez firmę PC OPEN Sp. z o.o., z siedzibą 90 – 019 Łódź,  ul. Dowborczyków 25  bud C lok. 3, wpisaną do KRS pod Nr 0000421064, 732-217- 00-13 ;   REGON: 101047992

Adres korespondencyjny:  ul. Dowborczyków 25  bud C lok. 3, 90 – 0109 Łódź

Pozostałe dane kontaktowe: adres e–mail: info@pcopen.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 42 680 36 04  (pn – pt 08:00 – 16:00)

Konto bankowe: 87 1020 3408 0000 4102 0297 5696

Słownik pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:

Zgłoszenie – dokonanie zapisu(-ów) na szkolenie(-a) za pomocą środków wyszczególnionych w dalszej części regulaminu wskazujące w szczególności na obowiązek przeprowadzenia szkolenia przez Organizatora oraz zapłaty za zrealizowane usługi przez Płatnika.

Uczestnik – osoba zgłoszona na określony termin szkolenia(-ń)

Zgłaszający – osoba dokonująca zgłoszenia Uczestników szkolenia w imieniu własnym lub pracodawcy/instytucji,

Płatnik – osoba lub firma (instytucja) dokonująca płatności za szkolenie.

* W przypadku posiadania umowy ramowej lub umowy o współpracy pomiędzy Organizatorem a Płatnikiem dokonującym Zgłoszenia, za obowiązujące należy uznać warunki określone w umowie ramowej/umowie o współpracy lub indywidualnie ustalonych warunków.

 

Formy zgłoszenia na szkolenie

Zapisu na szkolenie uczestnik może dokonywać poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.akademiaexcela.eu lub w wersji online przez stronę www.pcopen.pl

 1. Dostęp do szkolenia on-line jest przyznawany Uczestnikowi(-om) po otrzymaniu zgłoszenia i potwierdzenia warunków płatności (zapłaty lub wystawienia faktury VAT) we wskazanym na stronie terminie.
 2. Każdy uczestnik otrzyma od Organizatora szczegóły logowania zawierające w szczególności login oraz hasło umożliwiające zalogowanie się do bezpłatnej platformy ZOOM na której realizowane będzie szkolenie..
 3. Po zakończeniu szkolenia Uczestnik nie będzie miał możliwości uruchomienia szkolenia ponownie na platformie Organizatora.
 4. Dostęp do szkolenia przyznawany jest na czas trwania szkolenia po dokonaniu płatności lub potwierdzenia warunków płatności oraz dokonaniu Zgłoszenia.

 

Zapłata za szkolenie

 1. Dokonując Zgłoszenia, Zgłaszający określa rodzaj płatności (faktura proforma, płatność online przed szkoleniem, płatność po szkoleniu na podstawie faktury VAT).
 2. Wybór rodzaju płatności – faktura proforma, płatność online przed szkoleniem nie wymagają uprzedniej akceptacji Organizatora.
 3. Wybór rodzaju płatności – płatność po szkoleniu na podstawie faktury VAT wymaga uprzedniego kontaktu z Organizatorem.
 4. Do każdego zakupu niezależnie od formy płatności zostanie wystawiony paragon fiskalny/ faktura VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesłana drogą mailową lub pocztą tradycyjną.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do stosowania indywidualnych ustaleń dotyczących płatności po uprzednim uzgodnieniu warunków ze Zgłaszającym w formie pisemnej

 

Rezygnacja z kursu 

 1. Rezygnacja Uczestnika z obowiązkiem zwrotu dokonanej wpłaty przez Organizatora możliwa jest w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem kursu
 2. Organizator ma prawo odwołać usługę z przyczyn niezależnych od Organizatora w terminie 1 dzień przed rozpoczęciem kursu. Dokonana wpłata przez Uczestnika zostanie zwrócony w terminie do 5 dni roboczych od dnia odwołania Kursu

 

Reklamacje

 1. Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej przesłanej na adres korespondencyjny bądź mailowy Organizator w terminie do 7 dni po zakończeniu kursu.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane indywidulanie w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania i udzielona wraz z uzasadnieniem na wskazany adres kontaktowy w formie pisemnej
 3. Reklamacja powinna zawierać: Dane kontaktowane osoby reklamującej, Datę i godzinę kursu, Powód i uzasadnienie reklamacji  
 4. W przypadku sytuacji zawinionej przez Uczestnika reklamacja nie będzie uwzględniona

  Podczas szkolenia obowiązuje zakaz rejestrowania jego przebiegu przy użyciu dostępnych narzędzi multimedialnych