Podstawowa klauzula informacyjna

Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) niniejszym informuję, co następuje:

 1. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Pana / Panią będącego / będącą Podmiotem danych jest PC Open Sp. z o.o., ul. Dowborczyków 25 bud. C lok.3, 90-019 Łódź, NIP: 732 217 00 13 dane kontaktowe: abi@pcopen.pl
 2. Dane osobowe Podmiotu danych przetwarzane będą w celu:
  • Uzyskania Informacji o Administratorze i jego usługach
  • Przygotowania oferty Administratora
  • Kontaktu w sprawie oferty Administratora
  • Realizacji usługi Administratora
 3. Dane osobowe Podmiotu danych będą udostępniane innym podmiotom jeżeli wymaga tego realizacja usługi lub transakcji Administratora
 4. Dane osobowe Podmiotu danych będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE jeżeli będzie wymagała tego realizacja usługi lub transakcji Administratora
 5. Dane Podmiotu danych przechowywane będą do momentu ustania celu biznesowego lub w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej wycofania.
 6. Przysługuje Panu / Pani prawo do:
  • dostępu do swoich danych
  • sprostowania swoich danych
  • przeniesienia swoich danych
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w każdym czasie, z przyczyn związanych z Pana / Pani szczególną sytuacją, o ile dane przetwarzane są w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora lub dla celów marketingowych.
 8. Przysługuje Panu / Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie.
 9. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić realizację usługi szkoleniowej.
 10. Administrator na podstawie danych nie dokonuje profilowania.